Historik

Genom århundraden har människan förändrat sina vattendrag. Rensat bort block och sten, rätat och fördjupat bäckar och åar, byggt vandringshinder mm. Allt för att utnyttja naturresurserna på bekostnad av djurlivet på både land och i vatten.

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag fastställer att ”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras”. Miljökvalitetsmålet innehåller fem delmål som behandlar skydd, restaurering, ytvattentäkter, utsättning och program för hotade arter. Vad gäller vattendragsrestaurering ligger fokus på praktiska åtgärder i och intill vattendrag. Målet med vattendragsrestaurering är att uppnå naturliga processer, flöden och strukturer som i sin tur ger förutsättningar för en naturlik flora och fauna.

Att restaurera ett vattendrag kan innebära flertal olika åtgärder Naturentrepenad Syd AB har mångårig erfarenhet av att restaurera vattendrag.

Klicka på flikarna ovan för att se vad vi kan erbjuda Er!

Block och sten förs till strandkanten för att möjliggöra flottning.
(fotograf okänd)

Blekingegatan 20

267 33 Bjuv

Faktura: faktura@naturentreprenadsydab.se