Många av våra bäckar, dammar och sjöar har en tendens att med tiden växa igen. Är beskuggningen undermålig i kombination med hög näringshalt i vattnet kan denna igenväxning gå fort. Utförs då inte rensningar växer vattendraget eller vattenspegeln igen.

En miljöanpassad rensning som inte påverkar vattendraget mer än nödvändigt är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Att klippa vass med en vasskopa påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt.  Rensningarna görs med en bandburen grävare som har extra breda larver för att göra minimal påverkan på omgivande marker. 

Naturentreprenad Syd AB har tillgång till både maskiner och kompetens som kan utföra ovan beskrivna typ av rensning. Nedan finns bilder på hur ett dike på en golfbana rensas.. 


  • Foto: Mikael Wintoft
  • Foto: Mikael Wintoft
  • Foto: Mikael Wintoft