Målet med biotopvård i vattendrag är att vattendraget ska uppnå så naturlika processer  som möjligt. 

Vattendragen är av människan påverkade på olika sätt. De kan vara omgrävda, nergrävda, blockrensade, rätade mm. Denna påverkan minskar den biologiska mångfalden och försämrar vattenmiljön. 

Åtgärder som utförs i ett vattendrag är alltid anpassat för just det vattendraget och efter vad som är praktiskt möjligt. Naturentreprenad Syd AB har mångårig erfarenhet av alla former av vattendragsrestaurering.

Biotopvård kan även innebära skötsel och anläggning av groddammar, rensning av stränder mm.

Nedan visas ett urval åtgärder som är utförda av Naturentreprenad Syd AB.


 • Strand innan rensning
 • Strand efter rensning
 • Restaurering av grodhabitat
 • Friklippning av ekar
 • Igenväxt kvill med knäckepil
  Foto: Patrik Bjurenstål Igenväxt kvill med knäckepil
 • Ems Herrgård, kvarnränna där block och sten legat indraget i sidorna
  Ems Herrgård, kvarnränna där block och sten legat indraget i sidorna
 • Nedgrävd, igenväxt bäck, kantavfasning och blockrestaurering
  Nedgrävd, igenväxt bäck, kantavfasning och blockrestaurering
 • Blockrestaurering Vege å
  Blockrestaurering Vege å
 • Blockrestaurering
  Blockrestaurering