Svämplan

Svämplan och svämområde är viktiga biotoper invid vattendragen. De innehåller några av våra mest komplexa och produktiva ekosystem samtidigt som de har andra viktiga funktioner såsom att bromsa högflöden, minska erosionen och minska näringstransporten i vattendragen. Fungerande svämplan i naturliga vattendrag är ett av Europas mest hotade ekosystem. Svämplanens dynamiska natur är ibland de mest produktiva ekosystemen på jorden vilket gör att återskapandet av dessa biotoper är av stor vikt för den biologiska mångfalden men även för vattenhushållning och vattenrening.

Under årens lopp har människan, för att kunna utnyttja mer åkermark, dränerat och dikat ur mycket av vårt landskap. Detta har lett till att landskapets förmåga att hålla vatten numera är starkt reducerat. Vilket leder till att vattnets väg genom landskapet går alldeles för fort. När vattnet går fort genom landskapet skapas punktöversvämmningar av kraftig karaktär i de nedre områdena. Avsaknaden av svämplan som kan bromsa och magasinera flödestopparna längs med hela vattendraget gör att vi numera drabbas hårdare av torrperioder. Dessutom sker en omfattande vattenrening under vattnets väg genom landskapet. Ju längre uppehållstid vattnet får desto renare är vattnet som når havet.  

För att göra vattnets väg genom landskapet långsammare, öka kontakten med omgivande marker samt skapa en buffring av vattnet så har intresset för denna typ av åtgärder ökat. Nedan finns bilder och film på en del av de projekt som Naturentreprenad Syd AB utfört.


  • Nygrävd fåra, ursprungsfåran gick i skogskanten, rak och djupt nedgrävd
  • Nygrävd fåra
  • Nytt svämplan som håller ca 6000 kubikmeter vatten.
  • Ursprungsfåran gick rak och djupt nedgrävd till vänster i bild
  • Nygrävd fåra i urban miljö, bromsar vattnet innan det når tätbebyggt område.
  • Nygrävd fåra med fin kontakt med omgivande marker